PROJECTS

ONENESS

satoko - vocal

Chieko Maki - piano

Yasushi Yoneki - contrabass

 Sebastiaan Kaptein - drums

satoko - vocal

Takumi Seino - guitar

Takashi Sugawa - cello

satoko - vocal

Motohiko Ichino - guitar

Takashi Sugawa - cello

PATTERN NIGHT

Trio~異界へ